вторник, 26 април 2011 г.

Мнението на специалистите - за интелектуалната собственост, образованието и връзката с бизнеса с проф. д-р Борислав Борисов


По случай 26 април, Световния ден на интелектуалната собственост, решихме да потърсим мнението на специалисти в областта.
 
Въпреки натоварената си програма, интервю за блога на ПРОФОН даде проф. д-р Борислав Борисов, Ректор на Университета за национално и световно стопанство, създател на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Център по интелектуална собственост към УНСС. От известно време ЦИС към УНСС публикува и изключително интересен ежедневен информационен бюлетин, когото горещо препоръчваме на всички, които държат да бъдат добре информирани с националните и международни новини и тенденции, свързани с интелектуалната собственост. Можете да се абонирате и да получавате бюлетина и по имейл.
 
Ето и какво каза проф. д-р Борислав Борисов за настоящето и бъдещето на интелектуалната собственост, предизвикателствата и отношението на студентите към всичко това:

Кое е най-важното събитие за България в областта на интелектуалната собственост според Вас през последните 12 месеца. А в международен мащаб? 

проф. д-р Борислав Борисов: Най-важното събитие в областта на интелектуалната собственост за последните 12 месеца е двадесет годишнината на катедра “Интелектуална собственост” , както и на интелектуалната собственост като дисциплина и специалност в УНСС и в България. Двадесет години е достатъчно време за проверка на правилността на решението за институционализирането на интелектуалната собственост като образователна и научноизследователска област. Тази годишнина ще бъде чествана съвместно със представители на Световната организация за интелектуална собственост-СОИС, което е допълнително признание както за националната, така и за международната значимост на дейността на академичния състав на катедрата.
 
От известно време поддържате и разпространявате ежедневен информационен бюлетин, в който се засягат български и международни новини, свързани с интелектуалната собственост. Каква бе целта Ви със създаването на този бюлетин, как се приема той от обществото? 
 

проф. д-р Борислав Борисов: Информационният бюлетин се създава и разпространява от екипа на Центъра по интелектуална собственост към УНСС/ЦИС. Бюлетинът е основа за създаването и развитието на “междукатедрена информационна мрежа”, която да обслужва академичния състав на УНСС с актуална информация от областта на интелектуалната собственост за нейното популяризиране, за научно изследователски и образователни цели. Инициативата се прие с голям интерес още първата седмица от нейното стартиране, което се превърна в мотив за разширяване на аудиторията на информационния бюлетин и извън УНСС. 

Специално за студентите в УНСС, същият информационен бюлетин е допълнен с актуална информация за стажове и работа в институти, заети в областта на интелектуалната собственост, както в страната, така и в чужбина и е достъпен на информационното табло на ЦИС. Този вариант на бюлетина, целенасочено не е електронен за да могат студентите да посетят ЦИС и на място да се запознаят освен с тази информация и с другите изследователски и образователни услуги, които Центърът предлага в областта на интелектуалната собственост. За студентите специалност “Интелектуална собственост” екипа на ЦИС редовно изпраща специализирана актуална информация.
 
В момента екипа на ЦИС и членовете на катедра “”Интелектуална собственост“ съвместно с катедра “Туризъм” към УНСС разработват “информационен център” към ЦИС като част от проект за “Идентифициране на интелектуалната собственост на общините в България”. Целта е да се картографира интелектуалната собственост на общините в страната, да се проведе информационна кампания на място, която да информира възможните варианти за регионално развитие чрез публично частно партньорство между местния бизнес и общината като нейното участие бъде интелектуалната й собственост. 

Според Вашите наблюдения, какво е отношението на младите хора в България (студентите) към обектите на интелектуалната собственост и закрилата им в България и от какво се влияе/формира най-много това отношение? 

проф. д-р Борислав Борисов: Студентите, независимо каква специалност са, проявяват изключителен интерес към всички въпроси свързани с интелектуалната собственост от видовете обекти, тяхната закрила, до правото на интелектуална собственост, нейното управление и най-вече икономическата реализация на тези обекти. Колкото по-голяма е информираността на студентите, толкова по-голям е техният интерес и самоинициатива. Информираността на студентите е приоритет, поради това на сайта на ЦИС има линкове към два самостоятелно създадени сайта по актуални въпроси от областта на интелектуалната собственост. Такива са областите на творческата икономика и свързаните с нея творчески индустрии, наричани още авторскоправни индустрии, като музикална, филмова, издателска, радиотелевизионна и други, в чиито сайт има открит дискусионен форум, както и част от проект на Стратегия за развитие на творческите индустрии в България. 

Дискутират се и въпросите на културното наследство като интелектуална собственост.
 
Друга актуална област е международното обучение по интелектуална собственост, тенденции и най-добри практики от университети, институти и центрове провеждано самостоятелно или съвместно със Световната Академия по интелектуална собственост към СОИС. По този въпрос, има постигната договореност за създаването и администрирането от ЦИС на специализиран международен сайт за обучение по интелектуална собственост, линк към който ще има на сайта на Световната организация по интелектуална собственост-Женева.
 
Кое е най-важното нещо, което младите хора в България трябва да знаят и на което ги учите, относно закрилата на интелектуалната собственост у нас? 

проф. д-р Борислав Борисов: Обектите на интелектуална собственост са икономически ресурс способен да генерира допълнителна печалба, т.е. творчеството е уникално и притежава икономически потенциал. В тази връзка, през 2007 г. членове на катедра „Интелектуална собственост” съвместно с Министерство на културата и НСИ под ръководството и по методиката на СОИС проведоха пилотно за страната изследване за „Определяне на икономическия принос на авторско правните индустрии в България”, чиито резултати показаха, че тези индустрии генерират 3,4% от БВП на страната. Тези резултати станаха причина през 2010г. изследването да бъде актуализирано със съдействието на СОИС и да стане основа за разработване на Стратегия за развитие на творческите индустрии в България, в което участват Министерство на културата, МВнР, представители на катедра „Интелектуална собственост”, а ЦИС е административен център.
 
Според данни на Института по пазарна икономика, България е на последно място по защита на интелектуалната собственост в Европа през 2010 г., като най-слаб е показателят за предотвратяване на пиратството на авторски права. Кои са основните фактори/причини за тази негативна тенденция, какви според Вас биха били адекватните усилия за преодоляване на тази тенденция и какви са очакванията Ви в краткосрочен план (следващата 1 година)?

 проф. д-р Борислав Борисов: Проблемът с пиратството на обекти на интелектуална собственост не е толкова законодателен, тъй като правната уредба на страната ни е унифицирана с европейската, а по-скоро е народо-психологически – защо трябва да се плаща за нещо, което невиждаме и за което може да не правим разходи за придобиване? Степента на обществено познание на това що е то интелектуална собственост се характеризира с ниска информираност, а при това високите технологии навлязоха както в процеса по предоставяне на достъп до творчески продукти, така и до тяхното създаване. Потребителите вече не са само потребители, но и участници във „веригата на полезността” като съавтори на творческите продукти за масово потребление. 

Едновременно с това, достъпната за всеки електронна среда не е обезпечена с достатъчно сериозни правни санкции при нелегално използване на обменяните творчески продукти. В тази връзка, бе постигната договореност със Световната академия по интелектуална собственост към СОИС за провеждане на съвместно дистанционно обучение по интелектуална собственост в ЦИС с преподаватели от катедра „Интелектуална собственост” към две основни аудитории: за целите на бизнеса – малки и средни предприятия и за магистри по интелектуална степен. Дистанционното обучение ще се провежда на български език по образователни модули на Световната академия на СОИС като успешно завършилите ще получават съвместна диплома между УНСС и СОИС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Може също да харесате: